Contactgegevens

MICRODEVICE
Groeneweg  90
B-3001 – Heverlee
 0495 26 15 58
BE 0433.020.569
sales@microdevice.be

1 Algemene bepalingen
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt bij MICRODEVICE door een consument, al dan niet door een bezoeker van de e-commerce website.

2 Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien levering-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

3 Aanbod
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MICRODEVICE.

 MICRODEVICE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4 Aankopen
A. Online

Bij elk product staat een knop om het artikel aan je winkelwagen toe te voegen. Wanneer je deze hebt aangeklikt, is het artikel aan je winkelwagen toegevoegd. Je ziet dit ook bovenaan de pagina. Wanneer alle gewenste producten aan de winkelwagen zijn toegevoegd, klik je rechts boven aan de pagina bij Winkelwagen op ‘bekijk de inhoud’.

Hier kun je de benodigde (adres)gegevens invullen, aantallen wijzigen, een verzend- en betalingsmethode kiezen, een persoonlijke referentie opgeven, etc. Als je de bestelling wilt afronden klik je op ‘Bestel’. Vervolgens ontvang je een bestelbevestiging op het opgegeven e-mailadres. In je account kun je bij ‘orderstatus’ de status van de bestelling online volgen.

B. Via e-mail of telefonisch bestellen

Onze facturen zijn contant betaalbaar of volgens overeengekomen betalingstermijn.

5 Levering en uitvoering van de overeenkomst
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant uiterlijk geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling én betaling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel, niet conformiteit, of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant binnen de 24 uur onverwijld en schriftelijk worden gemeld aan MICRODEVICE.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door MICRODEVICE was geboden.

6 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van MICRODEVICE.

7 Herroepingsrecht
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MICRODEVICE zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

8 Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant MICRODEVICE zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

9 Klantendienst
De klantendienst van MICRODEVICE is bereikbaar op het telefoonnummer 0495 26 15 58, via e-mail op sales@microdevice.be of per post op het volgende adres Microdevice – Groeneweg 90 – 3001 Heverlee.

10 Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MICRODEVICE beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

MICRODEVICE heeft het recht niet te leveren zolang niet is betaald. Onverminderd het voorgaande behoudt MICRODEVICE zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

11 Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

In geval van fysieke verkoop zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van MICRODEVICE bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Bij online verkoop zijn de rechtbanken van de woonplaats van de Consument bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

MICRODEVICE heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.